Terug naar Informatie

Energieinvesteringsaftrek (EIA)

 Het voordeel van EIA
Met EIA kunt u 54,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Inwerkingtreding
De EIA-regeling voor 2018 treedt in werking met ingang van 1 januari 2018 en is van toepassing op verplichtingen die zijn aangegaan of voortbrengingskosten die zijn gemaakt op of na 1 januari 2018. 

Energielijst 2018 op internet
In de brochure Energielijst 2018 staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor EIA.
De brochure Energielijst 2018 is gebaseerd op de wettelijke bepalingen van de Uitvoeringsregeling
Energie-investeringsaftrek 2001 die is gepubliceerd in de Staatscourant en te vinden via www.wetten.nl.
Naast een lijst met energiebesparende technieken bevat de brochure Energielijst 2018 informatie over
de werking van de regeling. U kunt de Energielijst 2018 raadplegen op internet via www.rvo.nl/eia.
Op deze website vindt u ook de officiële publicatie, het digitale meldingsformulier, een zoekfunctie
voor de Energielijst, voorbeeldprojecten, nieuwsberichten en het jaarverslag.

 Wijzigingen in de Energielijst t.o.v. 2017

Algemeen
De omrekenfactor van elektriciteit (kWh) naar primair aardgasgebruik (Nm aardgas equivalent) is
geactualiseerd. Tot op heden werd uitgegaan van een centraal opwekrendement van 43,6%. Dit rendement
is, ook gezien de inpassing van duurzame energie, verbeterd. Daarom is de omrekenfactor voor elektriciteit
naar aardgasequivalent aangepast van 0,26 naar 0,22. Dit leidt er toe dat een investering in de vervanging
van een gasgestookte installatie door een elektrische installatie eerder in aanmerking zal komen.

Gebouwde omgeving
In de omschrijving voor de energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen is de eis die aan de
labelsprong wordt gesteld, aangepast. De energieprestatie van het bedrijfsgebouw moet door het pakket
van energie-investeringen voldoen aan minimaal label B en met minimaal drie labelsprongen zijn verbeterd.
Hierdoor komen alleen investeringen in bedrijfsgebouwen met een label G tot en met D voor EIA in
aanmerking. Daarnaast wordt aan de omschrijving een aftopping toegevoegd. Deze aftopping zorgt ervoor
dat het investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt direct bijdraagt aan de energiebesparing.

In de omschrijving voor het verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen is nu ook de direct
gasgestookte luchtverwarmer met rookgasafvoer in combinatie met circulatieventilatoren in een
pluimveestal wordt opgenomen. Dit systeem levert, doordat er geen rookgassen de stal in worden geblazen
en warmte gerecirculeerd wordt, een energiebesparing op ten opzichte van het standaard-verwarmingssysteem.

Voor warmtepompen in bedrijfsgebouwen zijn de eisen aangescherpt in lijn met de technische
ontwikkelingen. Op deze manier komen alleen de energetisch beste warmtepompen voor EIA in
aanmerking. Daarnaast is een aftopping toegevoegd voor de warmtepomp en het bijbehorende
verwarmingsnet. Tot nu toe geldt deze aftopping alleen voor het verwarmingsnet. Voor warmtepompen
met een halogeenvrij koudemiddel is de aftopping niet van toepassing.

De omschrijving koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht is opgesplitst in systemen met
een luchtdebiet tot 3.000 m per uur en systemen groter dan 3.000 m per uur. De technische eisen zijn per
systeem afwijkend.

Aan een warmteterugwinningssysteem (WTW) voor een veestal worden ten opzichte van WTW in
kantoorgebouwen aanvullende eisen gesteld met betrekking tot reinigbaarheid en functioneren binnen
het stalklimaat. Deze systemen blijken hierdoor echter moeilijk aan de eisen van de normale WTW te
kunnen voldoen. Warmteterugwinning in een veestal is nog geen gangbare voorziening, maar levert wel
een energiebesparing op. Daarom is hiervoor nu een specifieke code opgenomen.

De toepassing van LED-verlichting in nieuwe bedrijfsgebouwen is inmiddels gangbaar geworden.
De stimulering op de Energielijst 2018 is daarom aangepast. De omschrijving voor LED-verlichting anders
dan met LED-buizen wordt vanaf komend jaar alleen nog beschikbaar voor toepassing in of bij bestaande
bedrijfsgebouwen.

Om aan te sluiten bij de technische ontwikkeling en alleen de energetisch beste LED-buizen te stimuleren is
de minimaal vereiste lichtstroom voor deze buizen verhoogd naar 130 lumen per Watt.

Tevens is aan de Energielijst een omschrijving toegevoegd met betrekking tot de vervanging van bestaande
luchtgordijnen door energiezuinige luchtgordijnen om te komen tot het verminderen van het
warmteverlies via openstaande deuren in winkelpanden.

De omschrijving droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen is niet meer van
toepassing op het bewaren van bloembollen. Voor bloembollen geldt een andere uitgangssituatie dan bij
andere akkerbouwproducten waardoor de energiebesparing niet altijd gegarandeerd is.

De omschrijving voor de afvalwaterwarmtewisselaar is verwijderd omdat hier nauwelijks gebruik van werd
gemaakt.

Processen
Met de Inductie bak- of kookplaat en de Infraroodsalamander wordt op een energie-efficiënte manier een
maaltijd bereidt. Voor deze technieken is daarom een omschrijving opgenomen.

Het drogen van gewassen kunststofkratten die worden toegepast in de voedingsmiddelenindustrie wordt
uitgevoerd met droogmachines die veelal gebruikmaken van blaastechniek. Er is op de Energielijst 2018 een
omschrijving voor een krattendroger opgenomen die, door toepassing van een combinatie van centrifugaal
kracht en perslucht, significant minder energie verbruikt ten opzichte van conventionele drogers.

Pulsed electric field (PEF) is een conserveringstechnologie waarbij biologische cellen worden geperforeerd.
Het energieverbruik voor het conserveren van vloeibare voedingsmiddelen door middel van
PEF-technologie is substantieel lager dan van traditioneel pasteuriseren doordat dit gebeurt op een veel
lager temperatuurniveau. Op de Energielijst 2018 is deze technologie daarom opgenomen

Het zo optimaal mogelijk terugwinnen van energie uit rookgassen afkomstig van een oven is in de
keramische industrie niet gangbaar vanwege corrosieproblemen. Door het plaatsen van een
corrosiebestendige warmtewisselaar in de rookgasstroom kan deze warmte wel worden teruggewonnen.
Hiervoor is nu de omschrijving rookgaswarmtewisselaar voor de keramische industrie aan de energielijst
toegevoegd.

Door toepassing van rookgasomwalsing in tunnelovens wordt de warmteoverdracht van een rookgasstroom
naar opwarmende producten verbeterd wat resulteert in energiebesparing. Deze techniek is op de
energielijst toegevoegd om het toepassen hiervan in deze industrie te stimuleren.

De prestaties van LED-belichtingssystemen zijn verbeterd. De eis van de specifieke lichtstroom is aangepast
naar minimaal 2,0 µmol per seconde per Watt. Er wordt nu geen onderscheid meer gemaakt tussen
meerlagenteelt en topbelichting.

De omschrijving voor de cycloondroger is verwijderd omdat hier geen gebruik van werd gemaakt.

Transportmiddelen
Vanaf 2018 kunnen ook investeringen die leiden tot energiebesparing bij de zeevaart generiek voor de EIA
worden aangemeld wanneer een schip onder Nederlandse vlag vaart en geen gebruik maakt van de
zogenoemde tonnageregeling. Daardoor wordt energiebesparing bij deze schepen bevorderd, bijvoorbeeld
door toepassing van een energiebesparende rompconstructie of door de toepassing van energiezuinige
scheepsschroeven of scheepsmotoren.

In de omschrijving bandenspanningsregelsysteem voor landbouwvoertuigen zijn de VF-banden niet meer
als onderdeel vermeld. Bij dit systeem is gebleken dat het persluchtsysteem in combinatie met de regeling
van de bandendruk ook bij andere type banden een effectieve energiebesparing behaalt.

Duurzame energie
Ter uitvoering van het Energieakkoord voor duurzame groei is er sinds 2014 geen overlap meer mogelijk
tussen de SDE+ en de EIA, behalve voor projecten met een SDE-beschikking uit 2013 of eerder. Voor de
laatste projecten werd in het SDE-tarief nog rekening gehouden met het EIA-voordeel en was een
overgangsregeling van kracht. Inmiddels zijn er geen projecten meer die van de overgangsregeling gebruik
(kunnen) maken, en vervalt vanaf 2018 de overgangssituatie. Hierdoor zijn een aantal omschrijvingen onder
het hoofdstuk Duurzame energie komen te vervallen.

Windwatermolens werden is het verleden toegepast voor het bemalen van akkers, natuurgebieden,
sloten en waterverversing. Tegenwoordig komen ze weer in de belangstelling. Een windwatermolen zet
windenergie mechanisch direct om naar pompenergie. Hierdoor is er geen fossiele energie nodig.
De windwatermolen is daarom nu opgenomen in de regeling.

Energiebalancering
De inzet van flexibele systemen die vraag en aanbod van duurzame energie met elkaar in balans kunnen
brengen, wordt steeds belangrijker nu de opwekkingscapaciteit van wind- en zonne-energie snel toeneemt.
Om die snelle ontwikkeling te ondersteunen, is de EIA nu ook ingericht voor stimulering van investeringen
ten behoeve van het balanceren van energie in de energie-infrastructuur. Hiervoor zijn vier specifieke
bedrijfsmiddelen en een generieke code in de regeling opgenomen. De stimulering wordt gericht op de
opslag van elektriciteit in batterijen, toepassingen op het gebied van power-to-gas, power-to-heat en smart
grids. Hierdoor levert de EIA naast de stimulering van energiebesparing ook een faciliterende bijdrage aan
de uitdagingen die met de veelomvattende energietransitie samenhangen.

 

 

Tot slot zijn ter verduidelijking enige redactionele wijzigingen toegevoegd.